فهرست کتابها

اسناد کتابخانه ایرانشناسی بنیاد مصدق طبق دسته بندیِ موضوعی طبقه بندی شده اند.FM

هر موضوع در فهرستی قرار دارد. اسناد بدینصورت در هر دسته ای یافت میشوند و هر دسته ای کتابهایی بزبانهای فرانسه، انگلیسی و فارسی محتوا میباشد.

 

فهرست موضوعات اصلی و شماره هایشان:

۱۰۰ ـ گفته ها و نوشته های مصدق

۱۱۰ـ کتابهای راجع به مصدق

۱۲۰ـ مصدق ـ عوامل سیاسی

۱۴۰ـ مقالات در مورد مصدق

۲۰۰ـ تاریخ ایران از اول تا ۶۵۲ میلادی

۲۳۰ـ تاریخ ایرانی و عربی پس از ۶۵۲ میلادی

۲۵۰ـ سلسله صفویان ۱۵۰۰ الی ۱۷۸۷ میلادی

۲۷۰ـ افغانها ۱۷۲۰ الی ۱۷۳۲ میلادی

۲۸۰ـ نادر شاه و سلسله زند

۲۹۰ـ ایران قاجار

۳۱۰ـ دوران پهلوی

۳۳۰ـ انقلاب

۳۵۰ـ ایران و یا پارس (مختلف)

۳۶۰ـ مناطق همجوار

۳۹۰ـ نفت

۴۲۰ـ هنر ایران

۴۵۰ـ ادبیات

۴۷۰ـ فلسفه

۶۹۰ـ خداوند و افسانه ها

۷۰۰ـ ادیان

۷۲۰ـ قرآن

۹۲۰ـ زبانها

۹۳۰ـ اروپا و کشورهای دیگر

۹۵۰ـ سمعی و بصری

 

میتوانید به فهرست کتابخانه بوسیله این پیوند دست یابید کاتالوگ آنلاین

Cours de Persan

Classes 2024/25


INFORMATIONS
ENQUÊTE

Cours
Miniature Persane

SEPT 2024


INFORMATIONS
ENQUÊTE

Mossadegh
Pages d'histoire d'Iran

Mosssadegh pages d histoire d Iran

Adbol Madjid Bayat Mossadegh
Éditions Geuthner - 2012

اطلاعات بیشتر