اعلانهای بنیاد مصدق

بنیاد مصدق تابحال این اعلانها را برای کمپین تبلیغاتی خود منتشر کرده است:

 

۲۰۰۸-۲۰۰۲

 FM

 

2002 - 2008

طرح:

عبدالمجید بیات مصدق

چاپ:

Lobsiger Photolithos - GE

Imprimerie Drozophile - GE

 

Mossadegh
Pages d'histoire d'Iran

Mosssadegh pages d histoire d Iran

Adbol Madjid Bayat Mossadegh
Éditions Geuthner - 2012

اطلاعات بیشتر