ساعات کار

Fondation Mossadeghکتابخانه ایرانشناسی بنیاد مصدق در طول سال به استثناء روزهای تعطیل رسمی بر عموم باز میباشد.

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

ساعات کار: ۱۴ الی ۱۸

 

برای بازدید در ساعات غیر اداری. لطفاً با ما تماس بگیرید.

تعطیلات

تعطیلات کتابخانه ایرانشناسی

Cours
Miniature Persane

miniature per mini

15/avr au 17/juin
2024


INFORMATIONS
INSCRIPTION
S

Mossadegh
Pages d'histoire d'Iran

Mosssadegh pages d histoire d Iran

Adbol Madjid Bayat Mossadegh
Éditions Geuthner - 2012

اطلاعات بیشتر